22 Mart 2020 Geçici kontakt sınırlamalarıyla Hamburg’da Coranavirüs yayɪlmasɪnɪ yavaşlatma hakkında

Leichte Sprache
Gebärdensprache
Vorlesen
Print
Share Article
Thanks for your interest!

Ich wünsche eine Übersetzung in:

Geçici kontakt sınırlamalarıyla Hamburg’da Coranavirüs yayɪlmasɪnɪ yavaşlatma hakkında

Genelge

1. 20.03.2020 tarihli Hamburg’da Coronavirüsü yavaşlatma hakkındaki genelgenin emirleri – toplanma yasağı ve lokanta ve lokallerin halka kapatılması- kaldırılmış ve yerine aşağıdaki emirler konmuştur. 

2. İnsanlar kamuya açık yerlerde -yer ve mekan koşulları buna imkan verdikçe veya aşağıdaki gibi biraz başka izin verilmediği sürece- esas olarak aralarında en az 1,5 metrelik bir mesafeyi korumalıdır.

3. Kamuya açık mekanda oturmaya sadece tek başına ve aynı evde yaşayan kişilerin eşliğinde (Anayasa, fɪkra 13) veya aynı evde yaşamayan bir başka kişinin eşliğinde izin verilir. Bu kişiler için 2. maddedeki mesafe emri geçerli değildir.  

Bunun dışında, aşağıdaki gibi özel olarak izin verilmediği sürece, kamuya açık yerlerde toplaşmalar yasaktır.

4. Yukarıdaki 3. maddeden farklı olarak, aşaǧɪda belirtilen durumlarda kamuya açık yerlerde kişilerin toplaşması caizdir:

a) Anayasanın madde 12, fıkra 1 hükmü anlamında -başka türlü kısıtlanmamışsa-  meslek icra etmek için;

b) Eyalet Parlamentosu üyesi, Senato üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, bir eyalet veya federal anayasal organın üyesi, ilçe meclisi üyesi veya bir dairenin ya da bir başka kamu-tüzel organın temsilcisi, diplomatik veya konsolosluk kuruluşun mensubu olarak görev veya hizmet yapmak için ve yine kamu hizmetinde görevler yerine getirmek için veya adli  icra organı olarak;

c) 16 Ocak 1978 tarihli((HmbGVBl. S. 31) ve en son 24 Ocak 2020’de değişikliğe uğrayan (HmbGVBl. S. 90) Hamburg Afetten Korunma Yasasının 3. maddesi anlamında güncel enfeksiyon durumunun üstesinden gelmeye başkaca katkıda bulunmak için;

d) Özel ziyaret yasağı konmadığı sürece Hastanelerde, tıbbi tedavi veya bakım kuruluşlarında, entegrasyon yardımı kuruluşlarında, hekim muayenehanelerinde, fizyoterapi veya müteakip tedavide, sağlık hizmetlerinin diğer kuruluşlarında, eczane ve tıbbi malzeme dükkanlarında, gençlik ve aile yardımı kuruluşlarında, sosyal yardım ve danışmanlık kuruluşlarında ve veterinerlik kuruluşlarında görevler yerine getirmek için;

e) mahkeme ve dairelerde veya başkaca yetkili organlar ile diğer makam ve kuruluşlarda, bunlar özel olarak kısıtlanmadığı veya orada çalışmayanlara giriş yasaklanmadığı sürece, 
kamu-tüzel görevler yapmak için;

f) Basın, radyo, film ve diğer medya temsilcilerinin haber yapmalarɪ için;

5. Beden bakımı alanında hizmet sunan işyerlerinin (berber, kozmetik stüdyoları, masaj salonları, döğme dükkanları ve benzer işletmeler) çalışması yasaktır. Bu yasak, tıbbi bakımdan gerekli hizmetler ile 4. maddenin d) şıkkı anlamındaki hizmetler için geçerli değildir. 

6. Yukarıdaki 3. maddeden farklı olarak kamusal alanlarda insanların toplaşması, eğer günlük ihtiyaçları için gıda maddeleri, mal ve hizmetleri aşağıdaki işletme ve kuruluşlardan sağlamak için ise, caizdir:  

a) Gıda satışı yapan perakende ticaret yerleri
b) Haftalık pazarlar
c) Teslimat ve sevkiyat hizmetleri
d) İçecek pazarları
e) Eczaneler
f) Tıbbi malzeme satış yerleri
g) Ecza depoları
h) Petrol istasyonları
i) Banka ve tasarruf sandıkları
j) Postane şubeleri
k) Temizlik yerleri
l) Çamaşır yıkama salonları
m) Gazete satış yerleri
n) İnşaat ve bahçecilik malzemeleri satış yerleri
o) Hayvan ihtiyaçları satan yerler
p) Toptan ticaret yapan yerler
q) Bisiklet dahil araba tamir eden yerler
r) Özel olarak kısıtlanmadığı sürece hizmet ve zanaat işletmeleri

Mekan koşulları ve işletmenin veya hizmetin türü izin verdiği sürece, buralarda insanlar aralarında en az 1,5 metre mesafeyi korumalıdır. Bu kural, aynı evde yaşayan kişiler (Anaysa, madde 13, fıkra 1) için geçerli değildir. 

7. Yukarıdaki 3. Maddeden farklı olarak toplaşmalar, eğer kamusal toplu taşıma araçlarını kullanmak için ise, caizdir. Mekan koşulları izin verdiği sürece insanlar aralarında en az 1,5 metrelik mesafeyi korumalıdır. Bu kural, aynı evde yaşayan kişiler (Anaysa, madde 13, fıkra 1) için geçerli değildir. 

8. Yukarıdaki 3. Maddeden farklı olarak kamuya açık alanlarda toplaşmalar, eğer bunlar başka türlü kısıtlanmadığı sürece başkalarının bakımına, yardıma muhtaç olanlara 4. maddede belirtilen anlamda günlük gıda, mal ve hizmet sağlamak içinse, caizdir.

9. Yukarıdaki 3. Maddeden farklı olarak kamuya açık alanlarda toplaşmalar, eğer bunlar yardıma muhtaç kişilerin bakɪmɪnɪ saǧlamakla bağlantılı olup başka türlü mümkün değilse ve özel olarak kısıtlanmamışsa, caizdir. 

10. Yukarıdaki 3. Maddeden farklı olarak kamuya açık alanlarda toplaşmalar, eğer bunlar okul, kindergarten veya küçük gruplar halinde özel örgütlenmiş bakım/rehberlik dahil başkaca kuruluşları ziyaretle ve çocuk ve gençlere eşlik etmek veya onları buralardan almakla bağlantılı ise, buraları ziyaret özel olarak kısıtlanmamışsa, caizdir.

11. Yukarıdaki 3. Maddeden farklı olarak özel ve kamuya açık alanlarda toplaşmalar, eğer bunlar dar bir aile çevresinde cenaze törenine katılmak içinse ve bunlar özel olarak kısıtlanmamışsa, caizdir. 

12. Kamuya açık yerlerde yiyecek hazırlamak ve yemek yasaktır. Bu özellikle gril ve piknikler için geçerlidir. Bu yasak, eğer bir kişi evsizse veya bir başka kalacağı yer, özellikle kamu-tüzel konutlarda yer yoksa, geçerli değildir.

13. Haftalık pazarlardaki satış standları, günlük ihtiyaca yönelik gıda ve mal sunulduğu sürece caizdir. Koşullar izin verdiği sürece burada bulunan kişiler en az 1,5 metrelik mesafeyi korumalıdır. Bu kural, aynı evde yaşayan kişiler (Anaysa, madde 13, fıkra 1) için geçerli değildir. 

14. Lokanta ve Konaklama Yerleri Yasasının 20 Kasım 1998 tarihinde yayınlanan metninde (BGBl. I S. 3418), en son 10 Mart 2017 tarihli yasanın 14. maddesiyle değişiklik yapıldı, (BGBl. I S 420) belirtilen anlamdaki lokanta ve konaklama yerlerinin çalışması yasaktır.

Bu yasak, bulunduğu yerde yemek için yemek verilen lokal ve işletmeler, personel lokanta ve kantinleri ile konaklama işyerlerinin yemek veren lokalleri (örneğin otel lokantaları gibi) için de geçerlidir. Halka açık olmayan personel lokantaları ve kantinler, işletmenin sürdürülmesi için gerekli olduğu sürece ve masalar arasında 1,5 metre mesafe sağlandığı sürece çalıştırılabilirler. Yiyecek ve içeceklerin servisle gönderilmesi veya alıp götürmek üzere satılması yasağın istisnasıdır. Burada da en az 1,5 metre mesafe korunmalıdır. Bu kural, aynı evde yaşayan kişiler (Anaysa, madde 13, fıkra 1) için geçerli değildir. Yiyecek ve içecekler, kamuya açık tüketilemez. Bu yasak, eğer bir kişi evsizse veya bir başka kalacağı yer, özellikle kamu-tüzel konutlarda kalacak yer yoksa, geçerli değildir.

15. Konutlarda veya başkaca kamuya açık olmayan yerlerde eğlence toplantıları yasaktır.

16. 15 Mart 2020 ve 16 Mart 2020 tarihli genelgeler yukarıdaki emirlerden farklı düzenlemeler içeriyorsa, yukarıdaki emirler 15 Mart 2020 ve 16 Mart 2020 tarihli genelgelerin emirleri karşısında önceliklidir.

17. Bu kararlar Enfeksiyondan Korunma Yasasının madde 16, fıkra 8 ile bağlantılı olarak madde 28, fıkra 3 hükmü gereğince derhal uygulanabilir.

18. Bu genelge Hamburg İdare Usul Yasası, madde 41, fıkra 4, bent 2 hükmü uyarɪnca internette halkın erişimine açılmasıyla ilan edilir. İnternette halkɪn erişimine açɪlmasɪyla  ilan edildiǧi (Hamburg İdare Usul Yasası, madde 41, fıkra 4, bent 7) ve bu andan itibaren yürürlüğe girdiği tespit olunur.

19. Bu genelge ilkin 5 Nisan 2020 günü sonuna kadar geçerlidir.

20. Enfeksiyondan Korunma Yasası, madde75, fıkra 1, bent 3’ uyarɪnca yukarıdaki emirlere aykırı hareket etmenin cezayı gerektirdiğine dikkat çekilir.

Kanun yolu hakkɪnda bilgilendirme

Bu genelgeye ilanından sonra bir ay içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Dairesine sunulmalıdır. İtiraz ve iptal davasının Enfeksiyondan Koruma Yasasının madde 16, fıkra 8 ile bağlantılı olarak madde 28, fıkra 3 hükmü uyarɪnca hiçbir erteleyici etkisi yoktur.

Hamburg, 22. Mart 2020 
Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Dairesi

Thanks for your interest!

Ich wünsche eine Übersetzung in: