Perakende ticaret

Einzelhandel Türkisch

Hangi iş yerleri veya ticaret türleri açɪlabilir?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

Perakende satɪş yapan işyerleri 16 Aralɪk 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasɪnda kapalɪdɪr. Bunun istisnalarɪ şunlardɪr:

Yiycek maddeleri satan perkanede ticaret yerleri, yiyecek maddeleri için haftalɪk pazarlar, yiyecek maddelerini direkt pazarlayan yerler, teslimat ve sevkiyat hizmetleri, içecek satan marketler, doǧal gɪda maddeleri maǧazalarɪ, eczaneler, sɪhhi  malzeme maǧazalarɪ, reçetsiz ilaç ve kozmetik malzeme satan maǧazalar, gözlükçüler, duyma aygɪtlarɪ ses düzenleyicileri, benzinlikler, araba tamirathaneleri, bisiklet tamirathaneleri, bankalar ve tasarruf sandɪklarɪ, postahaneler, kuru temizleyiciler, çamaşɪr yɪkama salonlarɪ, gazete kiosklarɪ, hayvanlar için giyecek ve ihtiyaç malzemeleri marketleri, toptan ticaret maǧazalarɪ, noel aǧaçlarɪ satɪş yerleri.

Sipariş üzerine mal ve yiyecek teslimatɪ ve mesafe kuralɪna uyularak iş yeri dɪşɪnda temassɪz bir şekilde verilmesi koşuluyla alɪnɪp götürülmek üzere uzaktan satɪşɪ müsadelidir. Kamuya açɪk alanlarda alkollü içecek içilmesi 10 Ocak 2021 tarihine kadar yasaktɪr.

Berber salonlarɪ, kozmetik stüdyolarɪ, masaj salonlarɪ, dövme stüdyolarɪ ve benzer işletmeler kapalɪdɪr. Tɪbbi bakɪmdan gerekli muameleler, örneǧin fizyo terapi, ergo terapi, logopedi, podoloji ve ayak bakɪmɪ için hizmetler devam edecektir.

Açɪlmasɪ müsadeli olan işyerleri için diǧerlerinin yanɪ sɪra sɪkɪ hijyen talepleri geçerlidir:

  • mevcut tüm kişiler için maske takma zorunluǧu bulunmakatadɪr.
  • Dükkan girişlerinden itibaren 10 metre kadar dɪşarɪya doǧru bir mesafede, dükkan dɪş alanlarɪnda ve park yerlerinde de maske zorunluǧu bulunmaktadɪr.   
  • Madde 5 de öngörülen hijyen yönetmeliklerine  Hygienevorgaben nach § 5  genel olarak uyulmaldɪr.  
  • Kuyruklaşma oluşmasɪnɪ önlemek amacɪyla iş yerinde her müşteriye 10 metre karelik satɪş alanɪ ayrɪlmalɪdɪr. Girişler kontrol edilmelidir.  
  • 10 metre kareden az satɪş alanɪ olan iş yerleri her defasɪnda yalnɪz bir müşteri içeriye  alabilirler.  
  • 800 metre kare kadar satɪş alanɪ olan iş yerlerinde aynɪ anda içerde bulunan her müşteriye 10 metre karelik satɪş alanɪ ayrɪlmalɪdɪr.   
  • 800 metre kareden fazla satɪş alanɪ olan iş yerlerinde aynɪ anda 80 müşteri bulunabilir. Ek olarak içeri alɪnan her müşteri için 20 metre kare satɪş alanɪ ayrɪlmalɪdɪr. Örneǧin 1200 metre kare satɪş alanɪ olan bir iş yerinde aynɪ anda ilk 800 metre kare için 80 müşteri ve geriye kalan 400 metre kare için ek olarak 20 müşteri bulunabilir. 
  • Kişiler arasɪnda asgari 1,5 metrelik mesafe tutulmalɪdɪr. Bu kurallar alɪş-veriş-merkezleri ve alɪş veriş çarşɪlarɪ için de geçerlidir. 
  • Alkollü içeceklerin satɪşɪ saat 22:00’den ertesi sabah saat 06:00’ya kadar yasaktɪr. Polis daha başka zamanlar için de alkollü içeceklerin satɪşɪnɪ yasaklayabilir.  Bu bakɪmdan  „polis neden alkol satɪşɪnɪ yasaklayabilir“ „Warum darf die Polizei den Verkauf von Alkohol verbieten?“ sorusuna bakɪnɪz.
  • Direkt yiyilmek üzere yiyecek nümunleleri veya test amacɪyla kullanɪlmak üzere ambalajlanmamɪş kozmetk ürün nümunleri vermek yasaktɪr.

Yine haftalɪk pazara gidebilirmiyim?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

Kann ich weiterhin meinen Wochenmarkt besuchen?

Evet. Orada genel hijyen yönergeleri ve mevcut tüm insanlar için maske yükümlülüǧü geçerlidir. 

Halen berbere gidebilir miyim?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Kann ich weiterhin zum Frisör?)

Hayɪr. Berber salonlarɪnɪn da dahil olduǧu vücut bakɪmɪ alanɪnda hizmet veren işletmeler kapalɪdɪrlar.

Vücut bakɪmɪ branşɪnda hizmet veren işletmeler için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Unternehmen, die im Bereich der Körperpflege tätig sind?)

Berber salonlarɪ, kozmetk salonlarɪ, masaj salonlarɪ, dövme salonlarɪ ve benzer işletmeler kapalɪ olacaklar, zira buralarda bedensel bir yakɪnlɪk kaçɪnɪlmazdɪr. Fizik tedavisi, ergo terapi, logopedi ve podoloji gibi tɪbben gerekli muameleler ile ayak bakɪmɪ hizmetleri yine mümkündür.

Direk yenmesi için yiyecek madde nümuneleri veya test amacɪyla kullanɪlmasɪ için ambalajlanmamɪş kozmetik ürünler daǧɪtmak müsadelimidir?


(Stand:  01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00  o' clock)

(Ist das Anbieten von Lebensmittelproben oder Testern erlaubt?)

Hayɪr. Hemen yenmesi için yiyecek madde numuneleri veya test amacɪyla kullanɪlmasɪ için ambalajlanmamɪş kozmetik ürünler daǧɪtmak yasaktɪr. 

Açɪk satɪş yerlerinin işletmecileri hangi hijyenik talepleri uygulamalɪdɪrlar?


(Stand:  12 Ekim 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Welche hygienischen Anforderungen müssen die Betriebsinhaber von geöffneten Verkaufsstellen umsetzen?)

Halka açɪk tüm perakende satɪş yerleri, işletmeler ve kuruluşlarda hukuksal kararnamenin 5.maddesindeki   § 5 der Rechtsverordnung hijyenik gereksinimler yerine getirilmelidir. Maske yükümlülüǧü hakkɪnda hukuksal kararnamenin 8. maddesine § 8 der Rechtsverordnung.bakɪnɪz.

Solaryumlar açabilirlermi?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Dürfen Sonnenstudios öffnen)

Hayɪr. Vücut bakɪmɪ alanɪnda hizmet veren işletmeler kapalɪdɪr. 

Alɪş-veriş merkezlerinde açɪk olan satɪş standlarɪ için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  15 Aralık 2020 Salı 13:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für offene Verkaufsstände in Einkaufscentern?)

Kalan boş alanɪ daraltmamalarɪ koşuluyla alɪş-veriş merkezleri ve çarşɪlarda açɪk satɪş standlarɪ müsadelidir. Gerekli asgari mesafeya uyulmalɪdɪr. 

Oyun salonlarɪ için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Spielhallen?)

Oyun salonlarɪ, kumarhaneler ve benzer kuruluşlar kapalɪ kalacaklar.

Bahis bürolarɪ için hangi kurallar geçerlidir?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Welche Regeln gelten für Wettbüros?)

Bahis bürolarɪ kapalɪ olacaklar.

Saunlar açabilirmi?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Dürfen Saunen öffnen?)

Hayɪr. Vücut bakɪmɪ alanɪnda hizmet veren işletmeler kapalɪdɪr.

Spor salonlarɪ açabilirlermi?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 00:00  o' clock)

(Dürfen Fitnessstudio öffnen?)

Hayɪr. Spor salonalrɪ boş zamanlarɪ deǧerlendirme kuruluşlarɪ sayɪlɪrlar. Bu nedenle kapalɪ kalacaklar. 

Ínşaat malzeme marketleri açɪk kalacaklar mɪ?


(Stand:  16 Aralık 2020 Çarşamba 00:00  o' clock)

(Bleiben die Baumärkte offen?)

Hayɪr. Ancak, perakende satɪş yapan tüm diǧer iş yerlerinde olduǧu gibi sipariş edilmiş malɪn müşteriye sevkiyatɪ veya yerinde temassɪz bir şekilde (iş yeri dɪşɪnda) verilmesi ümkündür. 

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch