Corona KUTLAMALAR

Symbol für Leichte Sprache
Leichte Sprache
Symbol für Gebärdensprache
Gebärdensprache
Vorlesen
Symbol für Drucken
Drucken
Artikel teilen
Danke für Ihr Interesse!

Ich wünsche eine Übersetzung in:

Korona pandemisi süresince kutlamalarɪ şimdiye kadar bildiǧimiz şekilde yapamayɪz. Yani 2020 yazɪnda bir düǧün yapmak istiyenler düǧünde enfeksiyon riskini azaltmak için belli kurallara uymak zorundadɪrlar.

KUTLAMALAR

Geçmişte özellikle kapalɪ mekanlarda bir çok insanɪn bir araya gelmesini saǧlayan, alkol içilen ve dans edilen etkinlikler koronavirüsün yayɪlmasɪna yol açan tipik ortamlardɪ. Bu nedenle enfeksiyon riskini azaltmak ve bu tür etkinlikleri yine de mümkün kɪlmak için Hamburg Senatosu yeni bir hukuksal kararnameyle etkinlikler için özel bir çerçeve öngörmüştür. Düǧün eǧlenceleri, doǧum günü kutlamalarɪ ve yɪl dönümü şenlikleri gibi etkinlikler aşaǧɪda belirtilen şartlar altɪnda ve düzenlemler dahilinde yapɪlabilir:

Hijiyen ve mesafe kurallarɪna uyunuz:

  • Mesafe korumak, el yɪkamak ve dezenfekte etmek ve yeterli havanaldɪrma olanaǧɪ saǧlamak gibi genel hijiyen kurallarɪna Hygienevorgaben  harfiyen uyulmalɪdɪr.  
  •  Belli etkinlik alanlarɪ için bir korunma konsepti Schutzkonzept hazɪrlanmalɪdɪr.
  •  Tüm etkinliklerde kontak kɪsɪtlamalarɪna Kontaktbeschränkungen uyulmalɪdɪr. Örneǧin azami olarak sadece 10 kişi veya iki hane halkɪ bir arada ayakta durabilir veya oturabilir. Íki hane halkɪndan oluşan ondan daha fazla kişi de bir arada bulunabilir.
  •  Ayrɪca katɪlɪmcɪlarɪn kontak bilgileri de kayda alɪnmalɪdɪr.  

 Bir düǧün eǧlencesinin gerçekleştirilmesinin tam şartlarɪnɪ 30 haziran 2020 tarihli hukuksal kararnamenin 9.maddesi ile 2. ve 4. fɪkralarɪnda bulabiirsiniz:  §9 Absatz 2 und 4 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020.

Misafir sayɪsɪnɪ azaltɪnɪz:

Yeni hukuksal kararnameyie göre bir düǧün eǧlencesi sabit oturak bulundurulmayan bir etkinlik olarak tanɪmlanmaktadɪr. Düǧün eǧlenceleri  genellikle şöyle karakterize edilebilir: Bir oturma düzeni  olmasɪna raǧmen katɪlɪmcɪlar genellikle oturmaz, salonda dolaşarak başkalarɪyla konuşurlar. Bu nedenle bir çok sayɪnda başka insana bulaştɪrma risiki vardɪr (yani sadece direk olarak yanɪda oturduǧu kişiye deǧil).   

Yani hukuksal kararnamede belirtilen anlamda (tiyatro ve sinemadaki gibi) sabit oturak söz konusu olamaz.

Alkol içilen düǧün eǧlenceleri için açɪk havada azami 100 katɪlɪmcɪ, kapalɪ mekanlarda azami 50 katɪlɪmcɪ müsadelidir. Alkol içilmmeyen düǧün eǧlenceleri için açɪk havada 200 katɪlɪmcɪ ve kapalɪ mekanlarda azami 100 katɪllɪmcɪ müsadelidir. 

Mekanɪn büyüklüǧünü dikkate alɪnɪz:

Bir düǧün eǧlencesinin planlanmasɪ ve gerçekleştirilmesi için azami misafir sayɪsɪnɪn yan sɪra mekanɪn büyüklüǧü de kɪsɪtlaycɪ bir faktördür. Enfeksiyon olgusuna uygun hareket etmek için misafir başɪna on  metrekarelik bir mekan hazɪr bulundurmak gerekir. Mekanɪn büyüklüǧünün

hesaplanmasɪnda etkinlik alanɪnda fiziksel olarak bulunan servis personeli de gözönünde bulundurulmalɪdɪr.  

Arka planɪ: Tecrübeler göseriyor ki yeterli mekan mesafe kuralɪna uymayɪ mümkün kɪlarak daha az enfeksiyona yol açmaktadɪr. Düǧün merasimleri

„sabit oturma yeri olan etkinlik“ olmayɪp katɪlɪmcɪlar kendi aralarɪnda hareket ettiklerinden dolayɪ 10 metrekare kuralɪ ıle yeterli hareket alanɪ  saǧlanarak mesafe kuralɪna uyulabilmesi amaçlanmaktadɪr. Bir düǧün eǧlencesi (veya bir doǧum günü kutlamasɪ ya da bir yɪldönümü şenliǧi) yapmak için bir restoran kiralamak istiyorsanɪz (sabit oturma yerleri olmayan bir etkinlik“  için öngörülen kurallar –yani 10 metrekare kuralɪ - geçerlidir. Bir düǧün eǧlencesi (veya bir doǧum günü ya da bir yɪldönümü şenliǧi) yapmak için bir etkinlik mekanɪnɪ kiralarsanɪz, orada da yine -10-metrekare- kuralɪ geçerlidir.

Korunma önlemleri

Kutlama esnasɪnda bir aǧɪz-burun-örtüsü kullanmak gerekmez. Mekan büyüklüǧü ve katɪlɪmcɪ sayɪsɪ kuralɪ dikkate alɪnarak gerçekleştirilen bir  kutlamada azami 10 kişi (veya iki ayrɪ haneden 10dan daha fazla kişi) mesafe kuralɪna uymaksɪzɪn bir arada durabilir veya oturabilir. Yine de halen var olan enfeksiyon riskinden dolayɪ mümkünse 1,5 metrelik asagri mesafeyi korumak tavsiye olunur. Tüm misafirlerin kontak bilgileri kayda alɪnmalɪdɪr.

Danssɪz ve büfesiz planlayɪn.

Müzik yapɪlabilir, dans (açɪlɪş dansɪ da dahil) ve büfe genel olarak yasaktɪr. Bir sahnede müzik yapɪlabilr, ancak dikkat ediniz: Canlɪ müzikte seyirciler (düǧün misafirleri) ile sahne veya müzik grubu arasɪnda asgarɪ 2,5 metrelik mesafe korunmalɪdɪr.

Açɪk havada kutlamak

Açɪk havada 10-metrekare-kuralɪ geçerli deǧildir. Ancak duvar ve çatɪ ile kapanmamɪş bir yer olmasɪ ve bu nedenle güçlü bir şekilde hava  deǧişimi olacaǧɪnɪn kabul edilmesi yeterlidir. Düǧün eǧlencesini örneǧin boş bir alandaki bir çadɪrçatɪ altɪnda yapmak olanaǧɪ vardɪr. Bulaşma tehlikesini önemli ölçüde azalttɪǧɪndan dolayɪ uygulanabilir ve enfeksiyondan korunma bakɪmɪndan iyi bir çözümdür. Bu durumda da alanɪn kapsamɪ mesafe tutabilmek (azami 10 kişi veya iki ayrɪ haneden 10dan fazla kişi mesafesiz)  için yeterli olmalɪdɪr.

Evde kutlamak

Kendi dairesinde veya örneǧin ebeveynlerin veya onlarɪn çocuklarɪnɪn evinde ve buna ait bahçede hiç bir kurala tabi olmaksɪzɪn 25 kişiye kadar katɪlɪmcɪyla (kutlayan kişi 25 kişiden birisi) doǧum günü kutlanabilir veya bir düǧün eǧlencesi yapɪlabilir.

Kutlama kurallarɪna toplu bir bakɪş:

Katɪlɪmcɪ sayɪsɪ

Alkollü kutlama: Açɪk havada azami 100 kişi, kapalɪ mekanda azami 50 kişi.

Alkolsüz kutlama: Açɪk havada 200 kişi, kapalɪ mekanda 100 kişi. 

Mekanɪn büyüklüǧü

Azami katɪlɪmcɪ sayɪsɪ mekanɪn büyüklüǧüne de (kişi başɪna 10 metrekare) baǧlɪdɪr. Mekanɪn büyüklüǧünün hesaplanmasɪnda yine servis personeli dikkate alɪnmalɪdɪr.  

 

Azami 10 kişi mesafe kuralɪna uymaksɪzɪn bir arada durabilir veya oturabilir. Ancak halen var olan enfeksiyon riskinden dolayɪ yine de mümkünse asgari 1,5 metrelik mesafe korunmasɪ tavsiye olunur.

Konumla

ilgili  

10-metrekare kuralɪ açɪk havada geçerli deǧildir. Düǧün eǧlencesini örneǧin açɪk bir alanda bir çadɪrçatɪ altɪnda kutlamak da mümkündür. Bulaşma tehlikesini azaltmak için yazɪn uygulanabilen iyi bir çözümdür.

Yemek

Yemek müsadelidir, ancak büfe yasaktɪr.

Müzik

Müzik yapmak müsadelidir. Canlɪ müzikte dinleyiciler (düǧün misafirleri) ile sahne veya müzik grubu arasɪnda asgari 2,5 metrelik mesafe olmalɪdɪr.

Dans

Dans (gelinle damadɪn açɪlɪş dansɪ dahil) yasaktɪr.

Aǧɪz-burun-örtüsü

Aǧɪz-burun-örtüsü kullanmak gerekmez.

Korunma ve hijiyen konsepti

Genel hijiyen talimatlarɪnɪ içeren ve uyulduǧunu güvenceye alan  bir hijiyen konsepti hazɪrlanmalɪdɪr.

Tüm misafirlerin kontak bilgileri kayda alɪnmalɪdɪr. 

Danke für Ihr Interesse!

Ich wünsche eine Übersetzung in:

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Logo für das Telefonbuch
Symbol für Schließen Schließen Symbol für Menü üffnen Aktionen