Saǧlɪk

FAQ Gesundheit - Türkisch

COVID-19 enfeksiyonu olduğu tespit edilmiş bir kişiyle kişisel temasta bulunmuş olmam halinde nasıl davranmalıyım?


(Stand:  13 Şubat 2021 Cumartesi 18:30  o' clock)

(Wie verhalte ich mich, wenn ich persönlichen Kontakt zu einer Person hatte, bei der COVID-19 nachgewiesen wurde?)

Test sonucu pozitif biri ile kişisel temasta bulunmuş olanlar, hastalığın semptomlarını göstermese bile vakit geçirmeden yetkili Sağlık Dairesine başvurmalı ve önleyici tedbir olarak karantinaya girmelidir. Bu durumda karantinanın anlamı, evden çıkmamak, hiç kimseyle temasta bulunmamak, el hijyenine çok dikkat etmek, öksürme ve hapşırma kurallarına uymaktır. Karantinanın süresini Sağlık Dairesi belirler.

Korona enfeksiyonu olan bir kişiyle doğrudan, yani birinci dereceden, temasta bulunmuş kişiler, test kapasitelerinin buna izin vermesi çerçevesinde, testlerini ücretsiz yaptırabilirler. Yetkili Sağlık Dairesi veya pozitif test edilen kişinin tedavisini yapan hekim, temasta bulunmuş kişinin test olma hakkını onaylar. Test, Sağlık Dairesinin talimatı vermesinden sonra, ev doktorunca yapılabilir, bunun için doktorla önceden telefonla irtibata geçilmelidir. Ayrıca, kendi ev doktoru test yapmıyorsa, doktor muayenehanelerinde sunulan enfeksiyon tetkik saatleri dahilinde test olmak için gerekli randevu, 116 117 numaralı randevu servisinden telefonla (veya online https://eterminservice.de/terminservice adresinden) alınabilir. Karantina, test yaptırmak için kesintiye uğratılabilir. Test yapılacak yere gidilirken toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır. Lütfen dikkat: Test sonucunun negatif çıkması karantina yükümlülüğünü otomatikman ortadan kaldırmaz. Karantina yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına yalnızca Sağlık Dairesi karar verebilir.

COVID-19 enfeksiyonu olduğumu düşündüğümde nasıl davranmalıyım?


(Stand:  13 Ocak 2021 Çarşamba 18:30  o' clock)

(Wie verhalte ich mich, wenn ich glaube, an COVID-19 erkrankt zu sein?)

Ateş, öksürük, nefes yolları şikayetleri, koku ve tat alma duyusu kaybı gibi semptomlarda yurttaşların ilk yapacağı şey, telefonla ev doktoruna başvurmaktır. 

Soğuk alınlığı semptomplarında ve acil bir hekim tedavisi veya tetkiki gerektiren diğer tüm hastalıklarda ya da bir muayenehaneye gidemeyeceğiniz durumlarda (örneğin hareket edemeyecek durumda olunduğunda), Hamburg Hekim Çağrı telefonunu 116 117 (randevu servisi) arayabilirsiniz. Bu telefondan opsiyonel olarak doktor muayenehanelerinde sunulan enfeksiyon muayenesi çerçevesinde bir randevu alabilirsiniz. Bu enfeksiyon muayenesi için randevuyu online almak ta mümkündür: https://eterminservice.de/terminservice.

Testin yapılıp yapılmayacağına ev doktoru veya Hamburg Hekim Çağrı telefonu karar verir ve test süreci boyunca size eşlik eder. Kurum ve kuruluşlar dışında yapılan testler prensip olarak –Robert Koch Enstitüsünün düzenleyici açıklamaları doğrultusunda– şu durumlarda gerçekleştirilir:

  • Semptomlar: Nefes darlığı ya da solunum yolu sorunları (solunum yolları hastalıkları) çekmekteyseniz ve/veya koku ve tat alma duyularının kaybı yaşıyorsanız ya da
  • Temas: Son 14 gün içinde, Koronavirüs taşıdığı laboratuvar testi ile tespit edilmiş bir kişiyle temasta bulunmuş olmanız ve COVID-19 enfeksiyonunun tipik semptomlarını hangi şiddette olursa olsun (www.rki.de/covid-19-steckbrief) göstermeniz halinde

Doktor bu süreçte neler yapılacağı konusunda sizinle konuşacaktır. Test yapılmış olması halinde, sonuç gelinceye kadar diğer insanlarla olan temaslarınızı acilen kesmeniz ve mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamanız gerekmektedir. Ayrıca öksürme ve hapşırma kurallarına uymalı, el hijyeninin tüm kurallarını itina ile yerine getirmelisiniz.

COVID-19 hastası olduğu tespit edilmiş bir kişiyle temasta bulunmuş olan ama enfeksiyonunun tipik semptomlarını göstermeyenler, bunu, kendi bölgesindeki yetkili Sağlık Dairesine veya Sağlık Dairesinin 040 428 284 000 numaralı Korona hattına (hafta içi her gün saat 7 ile 19 arası) bildirmelidir. Korona hattına cumartesi ve pazar günleri saat 8’den 17’ye kadar ulaşılabilir.

Yeni türde korona virüsüne karşɪ bir ilaç/çare varmɪdɪr?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 11:45  o' clock)

(Gibt es ein Heilmittel gegen das neuartige Coronavirus?)

Korona pandemisine dair yanlɪş haberler ​​​​​​​WhatsApp, Facebook ve diǧer sosyal medyalar üzerinden kasɪrga hɪzɪyla yayɪlmaktadɪr. Aynɪ zamanda koronavirüsün oluşturduǧu Kovid-19 hastalɪǧɪnɪnɪn sözde ilaçlarla tedavisine dair ciddiyetsiz tavsiyeler yapɪlmaktadɪr. Örneǧin virüsü öldürmek için MMS (mucize mineral solüsyon) olarak da adlandɪrɪlan ve yakɪcɪ etkisi olan beyazlatɪcɪ kimyasal  (Bleich-Chemikalie) CDS (Klor dioksit solüsyonu) içilmesi tavsiye edilmektedir. Ílaç olarak kulllanɪlmasɪ asla tavsiye edilemez ve içilmesi saǧlɪk açɪsɪndan tehdit oluşturabilir.

Spesifik olarak yeni tür Koronavirüse karşɪ uygulanacak bir tedavi halen mevcut deǧildir.

Enfeksiyonun tedavisinin merkezinde, hastalɪǧɪn aǧɪrlɪk dercesine göre optimal destekleyici tedbirler (örneǧin oksijen verilmesi, vücuttaki su dengesinin saǧlanmasɪ  ve  başka türden bakterilerin oluşturduǧu enfeksiyonlar varsa bunlarɪn tedavisi için antibiyotik verilmesi) ve önemli temel hastalɪklarɪn tedavisi bulunmaktadɪr.

Daha fazla bilgiyi Robert Koch Enstütüsünün (RKI) sayfalarɪnda  Seiten des Robert Koch Instituts (RKI) bulabilirsiniz.

Resmi bir makamca verilmiş ev karantinası talimatı nedir?


(Stand:  22 Aralık 2020 Salı 16:30  o' clock)

(Was bedeutet eine behördlich angeordnete, häusliche Quarantäne?)

Ev karantinası talimatını bölgede yetkili olan Sağlık Dairesi, örneğin kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasından veya test sonucu pozitif olan bir kişiyle yakın temasta bulunmuş olmasından dolayı verir. Talimat ilk adımda sözlü olarak verilir, daha sonra Sağlık Dairesi bunu yazılı olarak ta bildirir. Resmi makamın verdiği ev karantinası talimatı ile karantinaya giren kişilerin bir karantina günlüğü tutması zorunludur; bu günlüğe kişinin sağlık durumu, semptomları ve benzeri şeyler not edilir. 

Bu konudaki daha detaylı bilgileri Karantina Bilgi Formunda bulabilirsiniz.

Resmi makamlarca kararlaştɪrɪlan ev karantinasɪ esnasɪnda neler müsadelidir?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 11:50  o' clock)

(Was ist während einer häuslich angeordneten Quarantäne erlaubt?)

Resmi makamalarca kararlaştɪrɪlan ev karantinasɪna tabi kişiler özel ikametgahlarɪnɪ,(konut, müşterek kullanɪlan konut vs.) veya özel arsalarɪnɪ saǧlɪk ofisinden açɪkça  izin almadan terk edemezler ve başka insanlarla direk temasta bulunamazlar. Acilen yapɪlmasɪ gereken tedariklerle ilgili olarak lütfen komşu, arkadaş veya aile üyelerinden yardɪm isteyin. Gerekli ilaçlarla ilgili olarak ev doktorunuzla konuşun.

Çevrenizde size yardɪmci olabilecek insanlar yoksa saǧlɪk ofisiyle temasa geçin. Orasɪ sizinle birlikte bir çözüm bulabilir.     

Saǧlɪk ofisinin kararlaştɪrdɪǧɪ bir korona testinin gerçekleştirilmesi amacɪyla ev karantinasɪna ara verilebilir. Lütfen en kɪsa yoldan test yapɪlacak yere gidip tekrar geri dönün ve bu esnada kamu taşɪma araçlarɪnɪ kullanmayɪn.

Resmi makamlar tarafɪndan kararlaştɪrɪlan bir karantina ne zaman sona erer?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 11:55  o' clock)

(Wann ist die behördlich angeordnete Quarantäne wieder beendet?)

Saǧlɪk ofisi diǧer şeylerin yan sɪra karantina günlük defterine dayanarak karantina önlemlerinin kaldɪrɪlmasɪna karar verir. Kovid-19 testi pozitif olduǧundan dolayɪ karantinaya alɪnan bir kişinin son 48 saati semptomsuz geçerse ilke olarak 14 günlük karantina sona erer.  Tedbirler tümüyle kaldɪrɪlɪr ve başkaca yükümlülükler kararlaştɪrɪlmazsa ilgili kişi evinden çɪkabilir. Karantina önlemlerinin kaldɪrɪlmasɪ ilgili kişilere ilk etapta sözlü olarak bildirilir. Bunu takiben  saǧlɪk ofisinden yazɪlɪ bir onay gönderilir. Testi pozitif olan kişilerle yakɪn temasta olan kişilerin(1.kategordeki temas kişileri) karantinalarɪnɪn kaldɪrɪlmasɪnda saǧlɪk ofisi olayɪn konumuna göre karar verir..

Kovid-19 testi yaptɪrdɪktan sonra test sonucunu nasɪl öǧrenirim?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 12:00  o' clock)

(Wie erfahre ich mein Testergebnis, nachdem ich auf COVID-19 getestet wurde?)

Test sonucunu nasɪl öǧreneceǧiniz, testi yaptɪrdɪǧɪnɪz yere baǧlɪdɪr:

  • Testi Arztruf 116117 nolu telefon aracɪlɪǧɪyla, Nottfallpraxen der KVH (= Hamburg’daki anlaşmalɪ sigorta doktorlarɪ derneǧinin acil durumlar için olan  muayenehaneleri) ve Testzentrum am Hauptbahnhof (Hauptbahnhohf’daki test merkezi) aracɪlɪǧɪyla yaptɪrdɪysanɪz: Testinizin sonucunu „Laboratuvar numaranɪzɪ“ kullanarak www.loborergebnisse-hamburg.de isimli internet sayfasɪnda görebilirsiniz. Laboratuvar numarasɪnɪ size test yapan yer size verir. Test sonucunu öǧrenmek için Arztruf Hamburg (116117), Kassenärztliche Vereinigung Hamburg veya Testzentrum am Hauptbahnhof’a telefon etmeyiniz. Test sonuçlarɪ oralarda bulunmaz.  
  • Ev doktorunuzun muayenehanesinde veya bir hastahanede test yaptɪrdɪysanɪz sonucunu doǧrudan oradan alabilirsiniz. 

Hangi şartlar altɪnda fahişelik müsadelidir?


(Stand:  02 Kasım 2020 Pazartesi 12:00  o' clock)

(Unter welchen Bedingungen ist Prostitution erlaubt?)

Fuhuş yerleri, genelevler ve benzer kuruluşlar kapalɪdɪr. Bu ilk etapta 30  Kasɪm 2020 tarihine kadar geçrrlidir.

 

Çocuklarɪn Koronavirüsü bulaştɪrmadɪklarɪ doǧru mudur?


(Stimmt es, dass Kinder das Corona-Virus nicht übertragen?)

Özellikle daha küçük yaştaki çocuklarɪn yetişkinlerie oranla daha nadiren SARS-CoV-2 Koronavirüsü ile enfekte olduklarɪ ve COVID-19 hastalɪǧɪna yakalandɪklarɪnda hastalɪǧɪn ya semptomsuz geçtiǧi ya da hafif seyrettilǧi bilinmektedir.

Ancak, enfeksiyona uǧramɪş çocuklarɪn virüsü başkalarɪna bulaştɪrma riskinin ne kadar yüksek olduǧu hususu şimdiye kadar az incelenmiş olduǧundan kesinlikle tahmin edliemez. Çocuklarɪn ortalama bulaştɪrma oranɪ ile çocuklardaki viral yükün etüdlerde yetişkiinlerle kɪsmen benzer yükseklikte olduǧu görülmüştür.

Daha fazla bilgi için: Risikogruppen für schwere VerläufeEpidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch