Corona virüsü ve Kitalar

FAQ Türkisch - KITA

Kitalarda hangi çocuklara bakım sunulmaktadır?


(Stand:  22. Januar 2021 17:30  Uhr)

(Für wen steht eine Betreuung in der Kita zur Verfügung?)

Son günlerde Hamburg’da yeni vaka sayılarında hafif bir azalma görmekteyiz. Ancak virüsün yeni mutasyonlarının oluşturduğu riskler nedeniyle enfeksiyon süreci çok kritik bir şekilde devam etmektedir. Hamburg Senatosu bu nedenle 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren çocuk gündüz bakım evlerinin (kitaların) kapanması kararını almıştır. Ancak kitaların kapanması, acilen sosyal pedagojik eğitim ihtiyacı olan çocuklar için geçerli değildir.

Anne-babalardan, aciliyetle çocukların bakımını prensip olarak evlerinde sürdürmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda ayrıca, çocukların bakımının belirli koşullar altında özel organize edilmiş gruplarda yapılmaya devam edilebileceğini de lütfen dikkate alınız. Daha detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

İşine gidebilmek için çocuklarının bakımının bir kitada yapılmasının mutlaka gerekli olan anne-babalar için, kitalar genişletilmiş acil bakım çerçevesinde açıktır.

Genişletilmiş acil bakım aşağıdaki çocuklar için açıktır:

  • Anne-babası kamu hizmetinde çalışan, önemli altyapı hizmetlerinin ya da toplumsal güvenliğin sağlanmasında görev yapan çocuklar (polis, itfaiye, hastane, bakım hizmetleri, topluma entegrasyon yardımı hizmetleri, kamu hizmetleri vb.)
  • Ailevi nedenler veya bireysel acil durumlar nedeniyle kitada bakılması gereken çocuklar
  • Bekar anne veya babaların çocukları

Ailevi nedenlerden ve bireysel acil durumlardan dolayı bakıma ihtiyacı olan çocukların ve bekar anne / babaların çocuklarının bakımı haftada en az 20 saat olmak üzere sağlanmalıdır. Aciliyeti açıklama yükümlülüğü anne-babanın sorumluluğundadır, ancak bakım gerekliliğini kanıtlayacak bir belge getirme zorunluluğu yoktur.

Acil bakıma ihtiyaç duyan çocuklar için çocuk gündüz bakım merkezleri açıktır. Çocuğun bakımına ihtiyaç duyup duymadıkları konusundaki kararı anne-babalar verir.

Çocuğumu hangi durumlarda kitaya veya çocuk gündüz bakım merkezine GÖTÜREMEM?


(Stand:  22. Januar 2021 17:30  Uhr)

(In welchen Fällen darf ich mein Kind NICHT in die Kita bzw. zur Kindertagespflegestelle bringen?)

Çocuğunuzun ateşi 37,5 °C ve üstünde olması halinde, kronik bir hastalığa dayanmayan bir öksürük ve/veya boğaz ve baş ağrısı, mide ve bağırsak sorunları başladığında, çocuk koku ve tat alma duyularını yitirdiğinde, akut nefes zorluğu çektiğinde, baş ve eklem ağrıları ortaya çıktığında çocuğunuzu kitaya veya çocuk gündüz bakım merkezine götürmemelisiniz.

Çocuğunuz başka hastalık semptomları gösterdiğinde de, çocuğu kitaya veya çocuk gündüz bakım merkezine götürmeyiniz.

Çocuğunuz için karantina talimatı verilmiş olması halinde, çocuğunuzu kitaya veya çocuk gündüz bakım merkezine götürmenize hiçbir koşulda izin verilmez. Çocuğun kitada veya çocuk gündüz bakım merkezindeki bakımı, ancak talimatı verilen karantina süresi dolduktan sonra tekrar başlayabilir.

Çocuklarınız için yukarıda belirtilen durumlardan birinin geçerli olması halinde, çocuklarınızın bakım hizmetleri almamasını sağlama yükümlülüğünüz bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için Çocuk gündüz bakım kurumlarında ve gündüz bakım evlerinde hastalık veya soğuk algınlığı semptomları gösteren çocuklarda izlenen prosedür (PDF) bilgilendirme formuna bakınız.

Kitalarda veya gündüz çocuk bakɪmɪ yapan yerlerde çocuklarɪn enfekte olmamalarɪ nasɪl güvence altɪna alɪnɪr?


(Stand:  14. Mai 2020 15:30  Uhr)

(Wie wird sichergestellt, dass Kinder sich in Kitas oder in der Kindertagespflege nicht anstecken?)

Ebeveynler, çocuklar ve bakɪm personelinin genel hijyen kurallarɪna Hygieneregeln dikkat etmeleri gerekir. En önemli korunma tedbirlerinden birisi ellerin düzenli şekilde ve iyice yɪkanmasɪdɪr Waschen der Hände. Enfeksiyondan korunmanɪn diǧer tedbirleri Hamburger Gesundheitsleitfaden isimli Hamburg saǧlɪk klavuzunda ve Rahmenhygieneplan (PDF, 120 KB) isimli hijyen çerçeve planɪnda (PDF, 120 KB) bulunmaktadɪr. Ayrɪca ilgili kuruluşlar güncel olarak şu internet sayfalarɪndaki gibi ilave tedbirler almaktadɪrlar: "Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus für Kindertageseinrichtungen" (PDF, 635 KB) und Handlungsempfehlungen für die Kindertagespflege während der Corona-Pandemie (PDF, 45 KB).

Anne-babalar kitalara ebeveyn katkı ücretlerini ödeyecek mi?


(Stand:  22. Januar 2021 17:30  Uhr)

(Müssen Eltern Elternbeiträge zahlen?)

11 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar, genişletilmiş acil bakım ya da sınırlandırılmış normal çalışma süresi boyunca aile katkı payı ya da katılım katkı payı askıya alınmıştır. Daha önceki süreler için, verilen kita onayında öngörülen aile katkı payı ya da katılım katkı payı ödenmek zorundadır. Kita hizmet kurumu ve çocuğun gündüz bakımını üstlenen kişiler, ilgili sürelere ilişkin alınmış katkı paylarını ebeveynlere geri ödemek veya bu katkı paylarının tahsilatından imtina etmek zorundadır. 

Çocuǧumun Kita kuponu sona erdiǧinde ne yapmalɪyɪm?


(Stand:  5. August 2020 13:00  Uhr)

(Was muss ich tun, wenn mein Kita-Gutschein ausläuft?)

Çocuǧunuz için daha bakɪma ihtiyacɪnɪz varsa, müteakip başvurunuzu zamanɪnda yapɪnɪz. Ancak bu suretle çocuǧunuzun masraflarɪnɪn karşɪlanmasɪ ve Kita’nɪn ücretini almasɪ garantiye alɪnmɪş olur. Müteakip başvurunuza ilişkin bir hatrilatma yazɪsɪ aldɪysanɪz, başvurunun hangi tarihte Bezirksamt’a varmasɪ gerektiǧi belirtilmiştir. O tarihe mutlaka uymanɪz gerekir.

Engelli çocukların ve engelli olma riski taşıyan çocuklara kitalarda uygulanan terapiler, genişletilmiş acil bakım sırasında da devam eder mi?


(Stand:  8. Januar 2021 13:45  Uhr)

(Erhalten Kinder mit (drohenden) Behinderungen auch während der erweiterten Notbetreuung in den Kitas ihre Therapien?)

Evet, engelli çocukların ve engelli olma riski taşıyan çocukların bir bilirkişi raporu ile ya da eğitim ve tedavi planında öngörülmüş terapileri kitalarda bu süreç sırasında da devam eder.

Özel organize edilmiş bir çocuk bakımına izin verilir mi?


(Stand:  22. Januar 2021 17:30  Uhr)

(Ist eine privat organisierte Kinderbetreuung weiterhin zulässig?)

Küçük gruplar halinde özel organize edilmiş çocuk bakımı  belirli koşulların yerine getirilmesi şartı ile devam edebilir. 
Bu bakım türü, epideminin gerektirdiği uygun sakınma önlemleri alınarak yerine getirilmelidir. Bu bağlamda dikkatinizi temas günlükleri, Korona ikaz app’i (uygulaması) ve hijyen önlemlerine çekmek isteriz. Özel organize edilmiş çocuk bakımına ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kendimiz hasta olduǧumuz şüphemiz varsa ne yapmalɪyɪz? 


(Stand:  22. Januar 2021 17:30  Uhr)

(Was sollen wir tun, wenn wir einen Verdacht haben, selbst erkrankt zu sein?)

Küçük gruplar halinde özel organize edilmiş çocuk bakımı  belirli koşulların yerine getirilmesi şartı ile devam edebilir

Bu bakım türü, epideminin gerektirdiği uygun sakınma önlemleri alınarak yerine getirilmelidir. Bu bağlamda dikkatinizi temas günlükleri, Korona ikaz app’i (uygulaması) ve hijyen önlemlerine çekmek isteriz. Özel organize edilmiş çocuk bakımına ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kitalarɪn kapatɪlmasɪndan dolayɪ bir tazminat hakkɪm var mɪ?


(Stand:  28. April 2020 12:15  Uhr)

(Habe ich einen Anspruch auf Entschädigung bei Kita-Schließung?)

Enfeksiyonlardan koruma kanunu, md. 56 uyarɪnca belli şartlar altɪnda bir tazminat hakkɪnɪz doǧabilir. Bu konuda daha teferruatlɪ bilgileri şu internet sayfasɪnda bulabilirsiniz: www.hamburg.de/infektionsschutzgesetz.

Kɪsa çalɪşmadayɪm veya işsiz kaldɪm- bu durum benim Kita-Kuponum veya gündüz çocuk bakɪmɪ hakkɪm için ne ifade eder?


(Stand:  5. August 2020 13:00  Uhr)

(Ich arbeite in Kurzarbeit bzw. bin arbeitslos geworden – was heißt das für meinen Kita-Gutschein bzw. für meine Kindertagespflege-Bewilligung?)

Kita kuponu Kita-Gutschein ve gündüz çocuk bakɪmɪ hakkɪnɪn kapsamɪ ilke olarak olaǧan çalɪşma zamanɪ artɪ yol için gerekli zaman bazɪnda hesap edilir.   

Korona pandemisinden dolayɪ (veya başka nedenlerle) kɪsa çalɪşmaya girer veya işsiz kalɪrsanɪz, güncel olarak belirlenmiş bakɪm hakkɪ kapsamɪ devam eder ve azaltɪlmaz. Anak kɪsa çalɪşmanɪn veya işsizliǧin başlangɪcɪ veya sonu bakɪm hakkɪnɪn kabulü için taban alɪnan şartlarɪnɪzda  önemli bir deǧişme teşkil ettiǧinden bu deǧişmeyi baǧlɪ bulunduǧunuz Bezirksamt‘ɪn gündüz çocuk bakɪmɪ bölümüne Abteilung Kindertagesbetreuung bildirmeniz gerekir.

Kɪsa çalɪşma veya işsizlik sonucu geliriniz azalɪrsa,  Ebeveyn payɪnɪzɪn  Elternbeitrags (aile payɪ veya katɪlɪm payɪ) azaltɪlmasɪ düşünülebilir. Şimdiye kadarki aile payɪ veya katɪlɪm payɪnɪzɪn deǧişip deǧişmiyeceǧini tahmin etmek istermisiniz? O zaman lütfen Kita-payɪ-cetvelini  Kita-Beitragsrechner kullanɪn. Baǧlayɪcɪ yeni bir hesaplama ancak yetkili Bezriksamt dahilindeki Gündüz Çocuk Bakɪmɪ Bölümünüz tarafɪndan yapɪlabilir.

16 Mart-5 Aǧusos 2020 dönemi için Ebeveyn payɪnɪn yeniden hesaplanmasɪ gerekmez, zira gündüz çocuk bakɪm yerlerinin Hamburg-COV-SARS-2-Sɪnɪrlandɪrma-Talimatnamesi veya benzer talimatnamelere dayanarak Ebeveyn payɪ tahsil edilmemiştir.

6 Aǧustos 2020 tarihinden itibaren yeniden olaǧan mesainin başlamasɪyla Kitalar ve gündüz çocuk bakɪm yerleri yeniden ebeveyn payɪnɪ tahsil edebilirler, bu nedenle yeniden hesaplanmasɪ düşünülebilir.

Seyahat etmek istediğimde ya da tatilden döndüğümde nelere dikkat etmeliyim?


(Stand:  17. November 2020 12:00  Uhr)

(Was muss ich beachten, wenn ich verreisen will oder aus dem Urlaub zurückkomme?)

Lütfen halihazırda geçerli olan Korona Engelleme Yönetmeliği uyarınca tatilden dönenler için düzenlemeler  bilgi formumuzu (Hamburg SARS-CoV-2 Engelleme Yönetmeliği), Dışişleri Bakanlığının tavsiyelerini ve Robert Koch Enstitüsünün açıkladığı risk bölgelerini dikkate alınız.

Test yaptırma zorunluluğu ve yurtdışında bulunan bir risk bölgesinden geldiğinizde veya döndüğünüzde uygulanacak tecrit düzenlemelerine ilişkin daha ayrıntılı bilgileri www.hamburg.de/faq-reisen adresinde bulabilirsiniz.

Kendiniz veya çocuklarınız tecritteyken, ne siz ne de çocuklarınız kitaya veya çocuk gündüz bakım merkezine giremez. Yasal vasiler, kendisiyle birlikte aynı hanede yaşayan çocukların tecrit koşullarını yerine getirmesini sağlamakla yükümlüdür.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch