Sosyal işler

Güncel olarak göçmen danɪşmanlɪǧɪ nasɪl yapɪlɪyor?

Wie findet derzeit die Migrationsberatung statt?

(Tarih: 28.07.2020, Saat 15:00)

Göçmen danışmanlığı kuruluşlarɪ ve mülteciler merkezi, korunma kurallarɪna uymak şartɪyla hem direk danɪşmanlɪk merkezlerinde ve hem de bilinen telefon hatlarɪnda göçmenlere danɪşmanlɪk hizmetleri sunmaktadɪr.

Sayfanɪn başɪna dön

Dil ve entegrasyon kurslarɪ veriliyor mu?

Werden Sprach- und Integrationskurse durchgeführt?

(Tarih: 29.07.2020, Saat 15:00)

Hukuksal kararname Rechtsverordnung uyarɪnca dil teşvik kurslarɪ ilke olarak yine mümkündür. Gerçekleşmeleri için halen pandemi dolayɪsɪyla koyulan  şartlar geçerlidir.

Entegrasyon kuruluşlarɪ tarafɪndan sunulan ve Koronadan dolayɪ ara verilen dil ve entegrasyon kurslarɪ Integrationskursangebote yeniden başlatɪldɪ ve yeni kurslar sunulmaktadɪr. Hangi kurslarɪn yeniden beşlatɪldɪǧɪna dair kesin bilgyi direk olarak kurs kuruluşlarɪndan alabilirsiniz.

Göçmenler ve mülteciler için yetkili Federal Daire (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge –BAMF-) hem dil teşvikine ilişkin soru ve cavaplarɪ Fragen und Antworten für die Sprachförderung bir arada toplamɪş ve hem de ücretsiz online-dil kurslarɪnɪn bir tablosunu hazɪrlamɪştɪr. BAMF kuruluş-genelgeleriyle hem entegrasyon (Übersicht der Rundschreiben) ve meslek dil kurslarɪ (Übersicht der Rundschreiben) sunan kuruluşlar ve hem de kurs öǧretmenleri hakkɪnda bilgi vermektedir.

Daha fazla bilgi liçin şu internet sayfasɪna bakɪnɪz: www.hamburg.de/integration

Sayfanɪn başɪna dön

Mağduru Koruma: Danışma yerlerine başvurmaya devam edebilir miyim?

Opferschutz: Kann ich mich weiterhin an die  Beratungsstellen wenden?

(Tarih: 18.03.2020, Saat 20:00) 

Şiddete uğrayan kadın ve kızlara yardım kuruluşları Einrichtungen der Hilfe für von Gewalt betroffenen Frauen  und Mädchen şahsen görüşme iptal edilmek zorunda kaldığı sürece, telefonla danışmanlık hizmetlerini yoğunlaştırmaktadır. Ayrıca Federal yardım telefonu da Bundeshilfetelefon (Tel.: 08000 116 016) haftanın yedi günü 24 saat parasız ve anonim olarak 17 yabancı dilde danışmanlık yapmaktadır.

Sayfanɪn başɪna dön

Gönüllü olarak çalışmalara katılmak istiyorum. Kime başvurmalı ve neye dikkat etmeliyim?      

Ich möchte mich freiwillig engagieren. An wen kann ich mich wenden, was muss ich beachten?

(Tahir 25.03.2020, Saat 12.00)

Hamburg Sosyal Dairesi en çok sorulan sorularɪn cevaplarɪnɪ ve komşulararasɪ dayanɪşma için insiyatif ve başvuru yerlerinin bir listesini şu internet sayfasɪnda derlemiştir:  Hamburg hält zusammen!

Sayfanɪn başɪna dön

Engelli insanlar için atölyeler yeniden açɪldɪmɪ?

Sind die Werkstätten für behinderte Menschen wieder geöffnet?

(Tarih: 05.08.2020, Saat 10:00 Uhr) 

Evet, engelli insanlar için atölyeler açɪktɪr.  Ancak mevcut mesafe ve hijiyen kurallarɪndan dolayɪ „korona öncesi“ gibi bir çalɪştɪrma gerçekleşemez. Münferit duruma göre nerede, ne kadar ve hangi iş yerinde çalɪştɪrɪlabileceǧi incelenip belirlenir. Bu baǧlamda farklɪ bakɪş açɪlarɪ göz önünde bulundurulur. Atölyeler,çalɪşanlar ve onlarɪn kanuni danɪşmanlarɪ ile yoǧun bir şekilde konuşurlar.  

Sayfanɪn başɪna dön

Evsizler için hangi yardım kuruluşları açık?

Welche Hilfseinrichtungen für obdachlose Menschen sind geöffnet?

(Tarih: 26.03.2020, Saat 07:15) 

Corona pandemisi nedeniyle bir çok Hamburg yardɪm kuruluşu evsiz barksɪzlar için kɪsmen kɪsɪtlɪ olarak açɪktɪr ya da faaliyetlerini tamamen durdurmuşlardɪr. Sosyal Daire Hamburgdaki evsiz barklsɪzlara yardɪm sunan  kuruluşlarɪn açɪk saatlerini gösteren bir liste Übersicht zum Betrieb von Einrichtungen der Hamburger Obdach- und Wohnungslosenhilfe hazɪrlamɪştɪr. Bu listeden aynɪ zamanda hangi yardɪm programlarɪndan hala yararlanɪlabilieceǧi de anlaşɪlmaktadɪr.      

Sayfanɪn başɪna dön

Kendimi yalnɪz hissediyorsam, endişe ve korkularɪm varsa, kime başvurabilirim?

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mich alleine fühle, Sorgen und Ängste habe?

(Tarih: 06.05.2020, Saat 11:15)

0800-111 0 111 ve 0800 111 0 222 numaralɪ telefon hatlarɪ Telefonseelsorge üzerinden günde 24 saat ücretsiz ve anonim yardɪm veren din adamalarɪna ulaşabilirsiniz. Kriz yaşayan insanlar bu hatlarda onlarɪ dinleyen, refakat eden ve danɪşmanlɪk yapan eǧitimli uzman kişiler bulurlar. Tüm endişe ve sɪkɪntɪlar dile geitirilebilir. Fahri görev yapan eǧitimli uzmanlar telefona çɪkarlar. Konuşmalar gizli olup görevliler sɪr saklama yükümlülüǧüne tabidirler.

Hamburg’daki yaşamsal sorunlara ilişkin danɪşmanlɪk yerleri Lebenslagenberatungsstellen telefonla ve istek üzerine kişisel konuşmalar sunar ve krize müdahalelerde bulunurlar. Mesafe ve hijyen kurallarɪna uyulmasɪ saǧlanɪr. II. işsizlik parasɪ alanlar için yaşamsal sorunlara ilişkin düzenli ve stabilize eden bir anɪşmanlɪk hizmeti alma olanaǧɪ halen bulunmaktadɪr.  

                                                                                                                                                                           

Sayfanɪn başɪna dön

Yabancɪlara hizmet veren yerlere nasɪl ulaşɪlɪr?

Wie sind die Ausländerdienststellen erreichbar?

(Tarih: 12.05.2020, Saat 18:30)

Şehirin yabancɪlara hizmet veren yerleri 18 Mayɪs 2020 tarihinden itibaren uyumlandɪrɪlmɪş bir termin sitemiyle yerinde hizmet mesailerini yeniden genişletmektedir. Bu yerlere  eskiden oduǧu gibi mesai zamanlarɪnda telefon ve e-mail telefonisch und per E-Mail ile de ulaşɪlabilir. Kɪsa bir süre sonra bitmekte olan bir oturum hakkɪnɪn (oturma izni, vize, istisnai kalma izni, geçici sɪǧɪnma hakkɪ) uzatɪlmasɪ olanaǧɪ bulunmaktadɪr. Bu nedenle ilgili kişilerin  acilen telefon veya e-mail yoluyla yabancɪlar dairesiyle iletişime geçip durumlarɪnɪ anlatmalarɪ gerekir. Her halukarda iletişime geçildiǧini veya o zamana kadarki oturma hakkɪnɪn geçerliliǧini onaylayan bir belge düzenlenir. Ancak bu belge sadece bir pasaport veya kimlik kartɪ ve

o zamana kadarki oturma hakkɪ belgesi ile baǧlantɪlɪ olarak geçerlidir.

Bu düzenlemeler yeni bir karara kadar geçerlidir. Oturma hukuǧu için yetkili Federal Íçişler bakanlɪǧɪ zaruri kanun hükümlerinin kɪsa sürede  yeniden düzenleneceǧini bildirmiştir.

Sayfanɪn başɪna dön

Mülteci ve göçmenlerin Koronavirüs karşɪsɪnda nasɪl davranmalarɪ gerektiǧi hakkɪnda bilgiler nerede bulunur?

Wo gibt es Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus?

(Tarih: 26.05.2020, Saat 09:30) 

Göçmenler, mülteciler ve entegrasyondan sorumlu Federal Hükümet Görevlisinin Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration internet sayfasɪnda güncel düzenlemeler ve davranɪş kurallarɪ 20 dilde yayɪnlanmaktadɪr.

Etno-tɪp merkezi (das Ethno-Medizinische Zentrum e.V. –EMZ-) Koronavirüs

hakkɪndaki bilgileri takriben 35 dilde Informationen zum Coronavirus in rund 35 verschiedenen Sprachen online yayɪnlamɪştɪr. Sürekli şekilde güncelleştirilen bu bilgiler harfiyen Robert-Koch-Enstütüsü ve Saǧlɪk yönünden

aydɪnlatmadan sorumlu Federla Merkezin önerge ve bilidirimleri doǧrultusundadɪr.   

Sayfanɪn başɪna dön

Gönüllü olarak çalışmalara katılmak istiyorum. Kime başvurmalı ve neye dikkat etmeliyim?      

Ich möchte mich freiwillig engagieren. An wen kann ich mich wenden, was muss ich beachten?

(Tahir 25.03.2020, Saat 12.00)

Hamburg Sosyal Dairesi en çok sorulan sorularɪn cevaplarɪnɪ ve komşulararasɪ dayanɪşma için insiyatif ve başvuru yerlerinin bir listesini şu internet sayfasɪnda derlemiştir:  Hamburg hält zusammen!

Sayfanɪn başɪna dön

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch