Trafik

Otobüs ve trende nasɪl davranmalɪyɪm?

Wie soll ich mich in Bus und Bahn verhalten?

(Tarih: 01.07.2020, Saat 16:00)

Hamburg’da otobüs ve trenlerde bir aǧɪz-burun-örtüsü (günlük maskeler veya kumaş maskeler) kullanɪlmasɪ gerekir. Daha halen geçerlidir: Mümkünse diǧer insanlarla aranɪzda yeterli mesafe (asgari 1,5 metre) tutun. Mümkünse tutaç ve direklere dokunmaktan kaçɪnɪn. Kullandɪktan sonra ve gündüz düzenli olarak sabunla ellerinizi iyice yɪkayɪnɪz. Mümkün oldukça ellerinizi yüzünüzden, özellikle aǧɪz ve burnunuzdan uzak tutun. Tokalaşmaktan veya kucaklaşmaktan kaçɪnɪn. Doǧru öksürme ve hapşɪrma tarzɪna (kaǧɪt mendil veya dirsek içine öksürün/hapşɪrɪn) özenle dikkat ediniz. 

Aǧɪz ve burun örtüsü (tɪbbi olmayan maskeler) konusundaki tüm önemli bilgileri bu sayfada

bulabilirsiniz: Informationen zum Thema Mund- und Nasenbedeckung (nicht medzinische Masken).

Sayfanɪn başɪna dön

Şoför okullarɪ açɪk mɪ olacaklar?

Haben Fahrschulen geöffnet?

(Tarih: 01.07.2020, Saat 16:00)

Evet. Şoför okullarɪ hem teori hem de pratik eǧitim verebilirler. Uygun teknik ve örgütsel önlemlerle mevcut kişilerin enfeksiyon riskini azaltmaya  yönelik bir korunma konsepti gereklidir. Pratik eǧitim için 1,5 metrelik asgari mesafe geçerli deǧildir. Ancak o esnada öǧrenciler bir aǧɪz-burun-örtüsü kullanmak zorundadɪrlar. Yetkili makamlarɪn isteǧi üzerine ilgili korunma konseptinin gösterilmesi gerekir.

Bu konuda 30 haziran 2020 tarihli hukuksal kararnamenin 19. maddesine bakɪnɪz: §19 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020

Sayfanɪn başɪna dön

Otobüsle seyahat hala olacka mɪ? 

Dürfen Reisebusreisen weiterhin stattfinden?

(Tarih: 12.05.2020, Saat 13:00)

Evet, belli şartlar altɪnda seyahat otobüsleriyle turistik seyahat yapmak yine serbesttir. Bu seyahatlarda koltuklarɪn yalnɪzca yüzde ellisi kullanɪlabilir. Ayrɪca yolcular arasɪnda 1,5 metrelik bir emniyet mesafesinin korunmasɪ  saǧlanmalɪdɪr. Aynɪ mekanda ikamet eden kişiler için bu kural 
geçerli deǧildir. Bir aǧɪz-burun-örtüsü kullanma yükümlülüǧlü bulunmaktadɪr. Yedi yaş altɪ  çocuklar ile bir saǧɪk bozukluǧu veya engellilik nedeniyle aǧɪz-burun-örtüsü kullanamaz durumdaki insanlar bundan muaftɪrlar.

Tedbirlerle ilgili olarak 2 Nisan tarihli hukuksal kararnameye (12 Mayɪs 2020 de deǧiştirilmiştir) bakɪnɪz

Sayfanɪn başɪna dön

Taksi şoförleri ile yolcularɪn bir koruyucu maske kullanmalarɪ gerekirmi?

Müssen Taxifahrer und Fahrgäste eine Schutzmaske tragen?

(Tarih: 01.07.2020, Saat 16:00)

Yoculuk esnasɪnda taksi yolcularɪ bir aǧɪz-burun-örtüsü kullanmak zorundadɪr. Başka türden bir korunma tedbiri (örneǧin, pastik camdan bir bölme) yoksa, şoförler de bir aǧɪz-burun-örtüsü kullanmak zorundadɪr. Mekan koşullarɪ uygunsa asgari mesafe tutma kuralɪ geçerlidir. 

Bu konuda 30 haziran 2020 tarihli hukuksal kararnamenin 19. maddesine bakɪnɪz: §12 der Rechtsverordnung vom 30. Juni 2020

Sayfanɪn başɪna dön

Avrupa Birliǧi üyesi bir ülkeden, lzlanda, Lihtenştayn Prensliǧi, Norveç, Isviçre, Ingiltere ve Kuzey Írlanda’dan dönüşte kendimi karantinaya almam gerekirmi?

Muss ich nach der Einreise aus einem Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Island, dem Fürstentum Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz, dem Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland in Quarantäne?

(Tarih: 10.06.2020, Saat 15:30)

19 Mayɪs’tan beri Avrupa Birliǧi üyesi bir ülkeden, Ízlanda, Lihtenştayn Prensliǧi, Norveç, Isviçre, Ingiltere ve Kuzey Írlanda’dan geri dönenler veya bu ülkelerden giriş yapanlar artɪk zoraki olarak kendilerini 14 günlük bir karantinaya almak zorunda deǧiller. Bunun koşulu, o ülkelerde yeni korona enfeksiyonlarɪnɪn  artmamɪş olmasɪdɪr. Geri dönüş tarihinde Robert Koch Enstütüsüne (TRK) göre o ülkelerden birinde çok büyük sayɪda yeni enfeksiyonlar varsa, o ülke için karantina düzenlemesi yeniden belirlenir.  Robert Koch Enstütüsü (RKI) sayfasɪndaki harita, hangi ülkenin ne ölçüde etkilenmiş olduǧunu göstermektedir Die Karte auf der Seite des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt, welches Land wie stark betroffen ist. Kɪrmizɪ ile işaretlenmiş bir ülkeden geliyorsanɪz, bu, o ülkede son yedi gün içinde her yüz bin kişiden 50 den fazla yeni enfeksoyon olayɪ ortaya çɪktɪǧɪ anlamɪna gelmektedir. O zaman kendinizi evde izole etmek (karantina) ve yetkili saǧlɪk dairesini haberdar etmek zorundasɪnɪz.  Lütfen en kɪsa yoldan eve veya uygun bir barɪnaǧa gidip orada kendisnizi izole ediniz. Saǧlɪk dairesi size baş vurup takip edilecek yol haritasɪnɪ sizinle görüşecektir.

Güncel olarak „kɪrmɪzɪ“ ile işaretlenmemiş ülkelerde şu anda enfeksiyon rakkamlarɪ  düşük demektir. Kendinizi karantinaya almanɪz gerekmez. Lütfen dikkate alɪnɪz: Sadece semptomsuz olduǧunuz sürece bu geçerlidir. Kendinizde semptomlar fark ederseniz, lütfen telefonla aile doktorunuzu arayɪn. 

Sayfanɪn başɪna dön

Üçüncü bir ülkeden ger dönüyorum. Nelere dikkat etmek zorundayɪm?

Ich komme aus einem Drittstaat zurück. Was muss ich beachten?

(Tarih: 10.06.2020, Saat 15:30)

Üçüncü ülkelerden dönenler veya giriş yapanlar için geçerlidir: Yeni bir karara kadar üçüncü ülkelerden giriş yapan her kes kendisini 14 günlük karantinaya almak zorundadɪr. Lütfen en kɪsa yoldan evinize veya uygun bir barɪnaǧa gidip orada kendinizi izolasyona (karantina) alɪp yetkili saǧlɪk dairesini haberdar ediniz. Saǧlɪk dairesi, takip edilecek yol haritasɪnɪ sizinle görüşecketir.

Sayfanɪn başɪna dön

Seyahat uyarɪsɪ ne anlama geliyor?

Was bedeutet die Reisewarnung?

(Tarih: 10.06.2020, saat 15:00)

Dɪş işleri bakanlɪǧɪ çok sayɪda ülkelere zaruri olmayan turistik seyahatler konusunda uyarɪda bulunuyor, zira uluslararasɪ hava ve seyahat trafiǧinde olaǧanüstü kɪsɪtlamalar, seyahat amaçlɪ girişlerde dünya çapɪnda kɪsɪtlamalar, bir çok ülkede karantina tedbirleri ve kamu hayatɪnɪn kɪsɪtlanmasɪ olasɪlɪǧɪnɪ dikkate almak gerekmektedir. Giderek artan kɪsɪtlamalardan dolayɪ bir çok ülkeyea yapɪlacak seyahatten sonra geri dönememe riski oldukça yüksektir.

Dɪş işleri bakanlɪǧɪnɪn seyahat uyarɪlarɪyla amaçlanan bir seyahat yasaǧɪ deǧil, acil bir çaǧrɪdɪr. Her halukarda her kes seyahat edip etmiyecaǧine kendi sorumluluǧunda  karar verir.

Sayfanɪn başɪna dön

Bir risk bölgesine (çoǧunlukla Türkiye gibi üçüncü ülkeler) seyahat ettikten sonra kendimi karantinaya almak zorunda kalɪrsam uǧradɪǧɪm kazanç/maaş kaybɪ dolayɪsɪyla tazminat talep etmek hakkɪm varmɪdɪr?

Habe ich Anspruch auf Entschädigung wegen eines Verdienstausfalls durch eine Quarantäne nach einer Reise in ein Risikogebiet (meist Drittländer wie die Türkei)?

(Tarih: 16.06.2020, Saat 17:00)

Robet-Koch-Enstütüsü (RKI) Türkiye gibi bazɪ ülkeleri risk bölgesi olarak sɪnɪflandɪrmɪştɪr.  Siz Türkiye’ye seyahat etmeye karar vermekle kasɪtlɪ olarak bir risk bölgesine seyahat ediyorsunuz demektir. Bu nedenle seyahati takiben evde karantinada kalmanɪz dolayɪsɪyla uǧrayacaǧɪnɪz bir zarardan dolayɪ tazminat istemek hakkɪnɪz yoktur. 

Sayfanɪn başɪna dön

Türkiye’ye seyahatten sonra kendimi karantinaya almak zorundamɪyɪm?

Muss ich mich nach einer Reise in die Türkei in Quarantäne begeben?

(Tarih: 20.06.2020, Saat 09:30)

Güncel olarak Türkiye’ye seyahat etmek istiyenlerin sayɪsɪ çok yüksek, örenǧin akrabalarɪ ziyaret etmek için. Türkiye şu an Robert-Koch-Enstütüsü (RKI) tarafɪndan risk bölgesi olarak sɪnɪflandɪrɪlmɪştɪr. Türkiye’ye yaptɪǧɪ bir seyahatten dönenler en kɪsa yoldan eve veya uygun bir barɪnaǧa gidip orada kendilerini 14 gün süreyle izole etmek (evde karantina) zorundadɪrlar. Lütfen ayrɪca baǧlɪ bulunduǧunuz yetkili saǧlɪk ofisini haberdar ediniz. Saǧlɪk ofisi takip edilecek yol haritasɪnɪ sizinle görüşecektir.

Sayfanɪn başɪna dön

Almanya’ya girişte karanitnaya alɪnmamak için negatif bir testim olduǧunu gösterebilirmiyilm?

Kann ich einen Negativ-Test vorweisen, um bei der Einreise in Deutschland nicht in Quarantäne zu müssen?

(Tarih: 16.06.2020, Saat 17:00)

Evet. Bir risk bölgesinden Almanya’ya geri döndükten sonra elinizde Koranavirüs enfeksiyonuna işaret edecek herhangi bir ipucu bulunmadɪǧɪnɪ ispat eden Almanca  veya Íngilizce yazɪlɪ bir hekim raporunuz (test sonucu) varsa, evde kenidinizi karantinaya almak zorunda deǧilsiniz. Hekim raporu Almanya’ya geri dönüşünüzden azami 48 saat önce düzenlenmiş olmalɪ ve geri dönüşünüzden sonra enaz 14 gün süreyle muhafaza edilmelidir. Ancak bu durum sizi dönüşünüzden sonra baǧlɪ olduǧunuz yetkili saǧlɪk ofisini bilgilendirme yükümlülüǧünüzden kurtarmaz. 

Lütfen dikkat ediniz: Evde karantinadan muafiyet sadece bir COVID-19 hastalɪǧɪna işaret eden semptomlar göstermediǧiniz sürece geçerlidir. Geri dönüşünüzden sonra 14 gün içersinde semptomlar ortaya çɪkarsa, hemen yetkili saǧlɪk ofisine başvurunuz. 

Saǧlɪk ofisi takip edilecek yol haritasɪnɪ sizinle görüşecektir.

Sayfanɪn başɪna dön

Bir Seyahatten sonra evde kendimi karaninaya almak zorundaysan kime başvurabilirim?

An wen soll ich mich wenden, wenn ich mich nach einer Reise in häusliche Quarantäne begeben soll?

(Tarih: 20.06:30)

Geri döndükten hemen sonra en kɪsa yoldan eve veya uygun bir barɪnaǧa gidip orada kendinizi izole edin (karantina). Lütfen hemen baǧlɪ olduǧunuz yetkili saǧlɪk ofisine başvurun. Saǧlɪk ofisi size geri dönüp takip edilecek yol haritasɪnɪ sizinle görüşecektir. 

Hamburg’daki saǧlɪk ofislerinin iletişim adreslerini bu internet sayfasɪnda bulabilirsiniz: https://tools.rki.de/PLZTool/?q=Hamburg

Sayfanɪn başɪna dön

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch