Íş

Corona virüs pandemisinin iş hukuǧu bakɪmindan sonuçlarɪ nelerdir?

Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen hat die Coronavirus-Pandemie?

(Tarih: 06.04.2020, Saat 13:30)

Federal çalɪşma ve sosyal işler bakanlɪǧɪ  Bundesministerium für Arbeit und Soziales Koronavirüsün iş hukuǧu bakɪmɪndan işçilere yönelik etkilerine ilişkin sɪkça sorulan sorulara Antworten auf häufige Fragen cevaplar vermektedir. Sorular ve cevaplar Arapça  Arabisch (PDF, 1 MB), Íngilizce  Englisch (PDF, 120 KB), Rusça Russisch (PDF, 120 KB) ve Türkçe Türkisch (PDF, 1 MB) olmak üzere bir çok tercümede de bulunmaktadɪrlar. Tüm tercümeleri bu sayfada   diese Seite saǧ kolonda bulabilirsiniz. Alman Sedikalar Birliǧi de işçilerin şimdi bilmeleri gereken şeyler hakkɪnda Ar­beit­neh­me­rin­nen und Ar­beit­neh­mer jetzt wis­sen müs­sen bilgilendirmektedir.

Hamburg’da işçilerin serbest dolaşɪmɪ için hizmet yeri Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit (bu arada internet sayfasɪnda bir çok dilde bilgilendirmelerle) özellikle doǧu Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm Avurpa Birliǧi ülkelerinden işçilere bilgi ve destek sunmaktadɪr. Çalɪşanlar telefon veya e-Mail ile size tavsiyelerde bulunuyorlar. Halen anavatanlarɪnda olan-veya hala bir transit bölgede mahsur durumda kalmɪş olan-  ve sɪnɪrlarɪn kapatɪlmasɪ nedeniyle içeri giremiyen Avrupa Birliǧi ülkelerinden işçilerin sorularaɪnɪ da cevaplandɪrɪyorlar.

Alman sendikalar birliǧinin „adil mobilite“ adlɪ Federal Almanya çapɪɪndaki projesi çalɪşanlara bir çok dilde (Almanca, Ingilizce, Lehçe, Rumence, Bulgarca, Macarca, Hɪrvatça, Çekçe) Koronavirüs hakkɪnda bilgi vermekte Co­ro­na-In­fos für Be­schäf­tig­te in ver­schie­de­nen Spra­chen (Deutsch, Englisch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch, Kroatisch, Tschechisch) ve bir çok dilde danɪşma hatlarɪ Hotlines in mehreren Sprachen sunmaktadɪr.

Sayfanɪn başɪna dön

Kɪsa çalɪşmanɪn sonuçlarɪ nelerdir?

Welche Konsequenzen hat Kurzarbeit?

(01.09.2020, Saat 10:00)

Kɪsa çalɪşma parasɪ ve güncel düzenlemler  hakkɪnda detaylɪ bir şekilde bilgi vermektedir. Íşletmeler için 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geriye dönük kɪsa çalɪşma başvurusu yapmak daha kolaydɪr. Bu enstrüman özellikle 2008/2009 finans krizi döneminde yararlɪ olduǧunu gösterdi ve işletmelerin kɪsa süreli zor ekonomik durumu atlatmalarɪna yardɪmcɪ oldu.

En önemlisi: Kɪsa çalɪşma işveren tarafɪndan Agentur für Arbeit’a bildirilmelidir. 

Siz de oradan kɪsa çalɪşma parasɪ alɪrsɪnɪz. Hanenizde çocuk olup olmadɪǧɪna göre net gelirinizin % 60 veya 67sine tekabül eder. Çalɪşma zamanlaarɪ en az % 50 azalanlar için kɪsa çalɪşma parasɪ, alɪşlarɪnɪn dördüncü ayɪndan itibaren götürü net aylɪk gelirlerinin yüzde 70ine (çocuklu hannelerde yüzde 77) ve yedinci ayɪndan itibaren yüzde 80ine (çocuklu hanelerde 87) yükseltilir, azami muhtemelen 31 Aralɪk 2021 tarihine kadar

Yeni: 1 Mayɪs 2020 tarihinden itibaren her meslekten çalɪşanlar için ek kazanç olanaǧɪ sɪnɪrɪ  şimdiye kadarki aylɪk gelirlerinin tamamɪna tekabül etmektedir.  

Çalɪşanlar ücretsiz olarak 0800 4 5555 00 numaralɪ yardɪm hattɪndan bilgi alabilirler.  

Íşverenler tüm sorularɪ için - kɪsa çalɪşma da dahil – ücretsiz olarak 0800 4 555520 numaralɪ Íşveren - yardɪm hattɪnɪ arayabilirler: Pazartesi-cuma, saat 8den 18e kadar.

Hamburg içişler dairesinin verdiǧi bilgiye göre güncel korona pandemisinden dolayɪ kɪsa çalɪşma parasɪ alɪyorsanɪz, bunun oturma hakkɪnɪzɪn geçerliliǧne bir etkisi olmayacaktɪr.   

Kɪsa çalɪşma paras almanɪza raǧmen çalɪşma mukaveleniz devam edecektir. 

Ekonomi dairesi Wirtschaftsbehörde yeni düzenlemeye ilişkin olarak işverenlere blilgi vermektedir.

Sayfanɪn başɪna dön

İşsizlik Parası II / sosyal yardım hak talebi nasıl düzenlendi?

Wie ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld II / Sozialgeld geregelt?

(Tarih 30.03.2020, Saat 15:30) 

İşsizlik parası II / sosyal yardım (günlük dilde Harz 4 diye biliniyor) Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld geçinme güvencesi yardımlarının bir parçasıdır ve dolayısıyla insan onuruna yakɪşɪr bir asgari geçimin güvencesi için yardımların bir parçasıdır. İşsizlik parası II ve sosyal yardım, belirlenen ilgili ihtiyaçlara göre dikkate alınan sabit ihtiyacɪn yanı sıra, konut kirası ve ısınma için makul ihtiyaçları da karşılar; ancak bu ihtiyaçlar, kişinin kendi geliri veya amorti edilebilir ve kendi tasarrufundan bulundurulabilir serveti de dikkate alınarak karşılanamıyorsa.  

Federal Íş Acentasɪ temel güvence ile ilgili sɪkça sorulan sorularɪn cevaplarɪnɪ  Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Grundsicherung hazɪrladɪ ve temel güvenceye ilişkin sorular için federal çapta başvurulabilecek merkezi bir teelefon hattɪ oluşturdu: 0800 4 5555 23.

Hamburg’da İşsizlik parası II Jobcenter team.arbeit.hamburg tarafından kararlaştırılır (Bağlantı bilgileri için aşağıya bakınız), burada da sɪkça sorulan sorularɪn cevaplarɪ

Antworten auf häufig gestellte Fragen.vardɪr.

Sayfanɪn başɪna dön

Jobcenter team.arbeit.hamburg ile nasıl bağlantı kurabilir ve yardım dilekçesi verebilirim?

Wie kann ich mit dem Jobcenter team.arbeit.hamburg Kontakt aufnehmen und Leistungen beantragen?

(28.08.2020, Saat 15:15)

Hamburg’da 2.işsizlik parasɪna Jobcenter team.arbeit.hamburg karar verir. 2.şsizlik parasɪna (gündelik dilde Hartz IV veya temel güvence diye de adlandɪrɪlɪr) ilişkin sɪkça sorulan sorularɪn cevaplarɪnɪ burada bulursunuz:  Antworten auf häufig gestellte Fragen. Bundesagentur für Arbeit da  Temel Güvence  ile iglili sɪkça sorulan sorularɪn cevaplarɪnɪ burada Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Grundsicherung derlemiştir.

Halen Sosyal Kanun Kitabɪ II (SGB II) uyarɪnca yardɪm alɪyormusunuz? Hala yardɪma muhtaçsanɪz, aralɪksɪz yardɪm alabilmeniz için yardɪmɪn kabul edildiǧi kararda belirtilen yardɪm süresinin bitiş tarihinden önce olmak üzere zamanɪnda yardɪm süresinin uzatɪlmasɪ için başvuruda bulunmanɪz gerekir (başvuru formu online olarak jobcenter.digital jobcenter.digital internet sayfasɪnda da bulunur).

Jobcenter tüm şubelerinde Standorten telefon yardɪm hatlarɪ kurmuştur. Bu hatlardan baǧlɪ olduǧunuz şubedeki bir memurla direk olarak kontak kurabilirsiniz. Jobcenter güncel kontak olanaklarɪ Kontaktmöglichkeiten.hakkɪnda online olarak bilgi vermektedir. Dilekçeleri

Anträge ve belgeleri online olarak, postayla ve e-mail ile gönderebilir veya jobcenter’in posta kutusuna atabilrsiniz. Mümkünse müşteri numaranɪzɪ (Kundennummer) veya muhtaç durumdaki hane birliǧi numaranɪzɪ belirtiniz. Kendi işlerinde çalɪşanlar için özel bir şube  

spezieller Standort  yetkilidir.

28 Haziran 2020 tarihinden itibaren Jobcenter team.arbeti.hamburg’da münferit durumlarda şahsen konuşmaya gelmek mümkündür –sadece önceden telefonla randevu aldɪktan sonra ve saǧlɪǧɪ korumaya yönelik önlemleri almak şartɪyla-. Lütfen baǧlɪ oduǧunuz

Jobcneter şubesini telefonla arayɪp, gerekrise,  bir randevu alɪnɪz.

Sayfanɪn başɪna dön

Hamburg “İş Ajansı” ile nasıl bağlantı kurabilir ve yardım dilekçesi verebilirim?

Wie kann ich mit der Agentur für Arbeit Hamburg Kontakt aufnehmen und Leistungen beantragen?

(03.07.2020, Saat 12:30)

Güncel olarak önceden randevu almadan Agentur für Arbeit’a gidip şahsen konuşmak sadece istisnai durumlarda mümkündür. O nedenle acil konuşmalar için önceden randevu alɪnɪz.

Íş arama başvurusu yapmak zorunda olanlar, www.arbeitsagentur.de/eservices  sayfasɪ üzerinden online olarak yapabilir. Aynɪ sayfa üzerinden Íşsizlik kaydɪ da yapɪlabilir. Ayrɪca 1.Íşsizlik parasɪ için başvuru formlarɪnɪ www.arbeitsagentur.de/eservices. isimli internet sayfasɪnda bulabilirsiniz.

Agentur für Arbeit Hamburg işçiler ve işsizler için ek olarak bir özel yardɪm hattɪ (040 2485 -3333) kurmuştur. Şu ücretsiz genel servis nuumaraasɪ üzerinden de kontak kurmak mümkündür: 0800 4 5555 00. Ayrɪca  online kontak formu  Online-Kontaktformular  isimli sayfa da mevcuttur. Íşverenler  0800 4 5555 20 numaralɪ ücretsiz servis hattɪ üzerinden iletişime geçebilirler.

Sayfanɪn başɪna dön

Sosyal koruma paketi nedir?

Was ist das soziale Schutzpaket?

19.05.2020, Saat 16:30)

Bir çok vatandaş Korona epidemisinden dolayɪ gelir kaybɪna uǧradɪ. Íşçiler, küçük esnaflar, kendi işlerinde çalɪşanlar ve zanaatkarlar maǧdur  oldular. Sosyal paket üzerinden sosyal hizmetler daha kolayca talep edilebiilir ve verilebilir. Mevcut kurallarda yapɪlan diǧer deǧişiklikler ile Korona pandemisinden dolayɪ muhtaç duruma düşen kişilere geçimleri için güvenilir yardɪm saǧlanabilir. Sosyal koruma paketine ilişkin tüm bilgileri burada bulabilirsiniz: Infos zum Sozialschutzpaket. Orada memurlar Angestellte ve kendi işinde çalɪşanlarɪn  Selbstständige nerede yardɪm alabileceklerine dair tablolar da bulunmaktadɪr.

Sayfanɪn başɪna dön

Kita ve  okullar kapatɪlɪnca ücret yerine bir tazminat ödenir mi? 

Gibt es Lohnersatz bei Kita- und Schulschließung?

(02.04.2020, Saat 12:30)

Çalɪşan bir çok ebeveyn ve velayet hakkɪna sahip vatandaş kita ve okullarɪn resmi 
makamlarca kapatɪlmasɪnɪn sonuçlarɪnɪn üstesinden gelmeye uǧraşmakta ve çoǧunlukla 
çocuklarɪnɪn bakɪmɪnɪ evde kendileri yapmak zorundalar. Doǧaldɪr ki bu durumda öncelikle 
zaman ve mekan bakɪmɪndan esnek çalɪşma olanaklarɪ kullanɪlacaktɪr, örneǧin ev ofisi veya 
eskiden fazla çalɪşɪlan zaman karşɪlɪǧɪnda  serbest zaman kullanabilme gibi. Ancak bütün 
bunlarɪ yapamayan ve başkaca da olanaǧɪ olmadɪǧɪndan dolayɪ 12 yaşɪndan küçük 
çocuklarɪna veya yardɪma muhtaç engelli çocuklara kendi bakmak zorunda olduǧundan işe
gidemiyenler Enfeksiyondan korunma kanunundaki yeni bir düzenlemeyle işvereninden para alacak. Íşveren ise ilgili makama başvurup işçisinin net aylɪǧɪnɪn %67 oranɪndaki miktarɪnɪn (ayda azami 2016,- EUR) iadesini talep edeblilir.

Ebeveynlerin, Enfeksiyondan korunma kanunu, madde 56 hükmünden ileri gelen tazminat 
düzenlemesine dayanarak hak talebinde bulunmadan önce, öncelikle aşaǧɪdaki olanaklarɪ kulllanmalarɪ gerekir:

  1. Íşverenin, işçiyle arasɪndaki iş kontratɪna, bir toplu sözleşme anlaşmasɪna veya bir Işletme sözleşmesine dayanarak işçinin maaşɪnɪ ödemeye devam etmesi (ücret ödeme şartɪyla çalɪşmaktan muaf tutma). 
  2. 2. Ebeveynlerden birisinin dinlenme izini almasɪ, veya bireysel veya işletmece tesbit edilen bir çalɪşma zamanɪ ayarlanmasɪ çerçevesinde önceden fazla çalɪştɪǧɪ zamanlar karşɪlɪǧɪnda para almasɪ veya çalɪşmamak için bir çalɪşma süreleri hesabɪnɪ kullanmasɪ.  
  3. Ebeveynlerden birisinin bir başka kanunsal duruma dayanarak (örneǧin işsizlik sigortasɪ / Sosyal Kanun Kitabɪ III) maaşɪ yerine geçen bir tazminat almasɪ.
  4. Íşveren imkan vediǧi sürece ilgili ebeveynin ev ofisi olanaklarɪnɪ kullanmasɪ.
  5. Ílgili ebeveynin kɪsa çalɪşma olanaǧɪ kullanmasɪ (Sosyal kanun kitabɪ III. Bunun için işletmece veya iş mukavelesince yapɪlan  bir kɪsa çalɪşma düzenlemesinin olmasɪ şarttɪr).
  6. Tüm katlanɪlabilir bakɪm olanaklarɪnɪn kullanɪlmasɪ gerekir. Yani bakɪmɪn, velayet hakkɪna sahip diǧer kişiler veya uygun diǧer kişiler (akrabalr, arkadaşlar) tarafɪndan yapɪlmasɪ.

Ayrɪca Eyalet ve belediyelerin acil bakɪm programlarɪ da (örneǧin Hamburg’da okul ve kita çocuklarɪ için) öncelikli olarak kullanɪlmalɪdɪr.

Sayfanɪn başɪna dön

Yabancɪ saǧlɪk ve hasta bakɪcɪlarɪ, hasta refakatçɪlarɪ ihtiyaç duyduklarɪ bilgileri nerede bulabilirler?

Wo finden ausländische Pflege- und Betreuungskräfte Informationen?

(Tarih: 06.04.2020, Saat 10.00)

Federal Saǧlɪk Bakanlɪǧɪ yabancɪ hasta ve saǧlɪk bakɪcɪlarɪ ile hasta refakatçɪlarɪ için bir çok dilde bilgileri mehrsprachige Informationen für Pflege- und Betreuungskräfte hazɪr bulundurmaktadɪr. Bu bilgiler Almanca’nɪn yanɪ sɪra, Lehçe, Rumence, Bulgarca, Çekçe, Hɪrvatça, Macarca ve Litvanca dillerinde hazɪr bulunmaktadɪr.

Sayfanɪn başɪna dön

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch