Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

مدیریت سازگار با خانواده در هامبورگ والدین «بسیار آسان به کمک هزینه کودک» دسترسی دارند

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

 

Kinderleicht zum Kindergeld (Farsi)

خدمات „Kinderleicht zum Kindergeld“ (دسترسی بسیار آسان به کمک هزینه کودک) والدین را از تشریفات اداری خلاص کرده و تشریفات ضروری مرتبط با تولد یک کودک را تسهیل می‎کند. این خدمات مراجعات به ادارات را غیر ضروری می​کند و والدین زمان بیشتری برای خانواده دارند.

والدینی که می​خواهند از این خدمات با فرم ترکیبی استفاده کنند، پس از زایمان فقط فرم تکمیل شده را همراه با مدارک لازم به کلینیک زایمان هامبورگ یا Geburtshaus Hamburg (زایشگاه هامبورگ) تحویل می‎دهند. همه کارهای دیگر را موسسات مشارکت کننده ترتیب می‎دهند.

فرم ترکیبی سه صفحه​ای به صورت آنلاین جهت تکمیل و چاپ در دسترس است – به قسمت بارگیری​ها مراجعه کنید.

البته در صورت لزوم همچنین می‎توانید این فرم را به صورت کتبی از کلینیک زایمان هامبورگ یا Geburtshaus Hamburg (زایشگاه هامبورگ) دریافت کنید.

با فرم ترکیبی درخواست​های زیر را انجام می​دهید:

1. تعیین نام فرزندتان

2. سفارش گواهیهای تولد بیشتر

3. درخواست کمک هزینه کودک

علاوه بر این فرزند شما پس از صدور گواهی در سیستم ثبت به صورت خودکار ثبت شده و ترتیب صدور شناسه مالیاتی در اداره مرکزی فدرال مالیات‎ها داده می‎شود.

در کلینیک زایمان یا Geburtshaus Hamburg (زایشگاه هامبورگ) یک پاکت نامه چاپ شده دریافت می​کنید. فرم ترکیبی و مدارک خود را داخل این پاکت قرار می​دهید.

پاکت حاوی فرم را پس از تولد فرزندتان مجددا به کلینیک زایمان یا Geburtshaus Hamburg (زایشگاه هامبورگ) تحویل می‎دهید.

اداره ثبت احوال گواهی تولد صادر کرده و درخواست کمک هزینه کودک را به صندوق خانواده ارسال می​کند. پس از به طور میانگین کمتر از ده روز گواهی‎های تولد سفارش داده شده را از اداره ثبت احوال و شناسه مالیاتی فرزندتان را از اداره مرکزی فدرال مالیات‎ها و همچنین ابلاغیه کمک هزینه کودک را از صندوق خانواده به سهولت از طریق پست دریافت می‎کنید.

کمک هزینه کودک به صورت خودکار به حساب اعلام شده واریز می​شود.

سند «نکات مربوط به خدمات» به والدین در تکمیل فرم ترکیبی کمک ارائه می​کند و به صورت مشروح در مورد این که به چه مواردی باید توجه شود، اطلاع رسانی می​کند – به قسمت بارگیری​ها مراجعه کنید.

در «برگه راهنمای ادارات ثبت احوال هامبورگ» درج شده است که چه مدارکی باید همراه با فرم ترکیبی ارائه شوند – به قسمت بارگیری​ها یا متن چاپ شده روی پاکت نامه مراجعه کنید.

لطفا «برگه اطلاع رسانی» مرکز زایمان خود را نیز با دقت مطالعه کنید – به قسمت بارگیری​ها مراجعه کنید.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch