Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:

مدیریت مورد پسند خانواده در هامبورگ، والدین "به آسانی صاحب طفل می شوند"

Leichte Sprache
Gebärden­sprache
Ich wünsche eine Übersetzung in:


در هامبورگ، والدین "به آسانی صاحب طفل می شوند"

با خدمات مدرن "دریافت مزایای طفل ساده است"، والدین دیگر ضرورت ندارند پس از تولد طفل شان کارهای اداری را انجام بدهند. به این ترتیب از دست کاغذ پرانی خلاص شده و می توانند از خانواده خود مراقبت کنند.

والدینی که در حال حاضر تاریخ تولد فرزندشان مشخص شده است یک فورم ترکیبی سه بخشی و مورد پسند شهروندان را دریافت می کنند. این فورم با طراحی ساده خود، فقط معلوماتی را درخواست می کند که برای مؤسسات مربوطه ضروری است.

والدین می توانند این کار را یک جای انجام دهند

معلومات درباره تولد ارائه کنند، -

به طور قانونی نام فرزندشان را اعلام نمایند، -

کارت ولادت را از دفتر ثبت شهروندی دریافت کنند، -

کارت ولادت را سفارش دهند -

و همزمان برای مزایای طفل درخواست نمایند. -

این فورم ترکیبی پس از تولد طفل به والدین داده شده، تکمیل گردیده و به همراه مدارک ضروری در کلینیک نسائی ولادی به دفتر ثبت شهروندی مربوطه ارسال می شود. دفتر ثبت شهروندی تولد را راجستر کرده و درخواست مزایای طفل را به صندوق خانواده ارسال می کند. طور متوسط در مدت کمتر از ده روز، والدین می توانند به راحتی کارت ولادت را از طریق پست از دفتر ثبت شهروندی، نمبر تشخیصیه مالیاتی کودکشان را از اداره امور مالیاتی مرکزی فدرال و مزایای طفل خود را از صندوق خانواده دریافت کنند. مزایای طفل به طور اتوماتیک به حساب مشخص شده واریز می شود.

سند "نکته هایی در مورد خدمات جدید" به والدین در تکمیل فورم ترکیبی کمک می کند و معلومات دقیقی را درباره آنچه باید در نظر گرفته شود ارائه می دهد.

Themenübersicht auf hamburg.de

Anzeige
Branchenbuch